ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านกุดยาง ดังนี้