เป้าหมาย (Goal)


    1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามที่กำหนด
    2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    3. สถานศึกษามีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
    4. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษา
    5. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมรับผิดชอบ
    6. สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
    7. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนทีส่วนร่วม
    8. ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
    9. ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
    10. สถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น