วิสัยทัศน์ (Vision)


"โรงเรียนบ้านกุดยาง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปีการศึกษา 2564"