พันธกิจ (Mission)


    1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    2. ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
    3. ส่งเสริมให้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
    4. ส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
    5. ส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมรับผิดชอบ
    6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
    7. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนทีส่วนร่วม
    8. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
    9. ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
    10. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น