ปรัชญา (Philosophy)


การเรียนเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม เป็นผู้นำวิถีไทย