โรงเรียนบ้านกุดยาง

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดยาง
  • ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170
  • เนื้อที่ ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
  • e-mail : bky@chaiyaphum1.go.th
  • เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  • มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านกุดยาง

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกุดยาง ก่อตั้งเมื่อ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2520 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอบ้านเขว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ราชพัสดุ 39 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ปัจจุบันสถานีอนามัยบ้านกุดยาง ขอใช้จำนวน 3 ไร่

บ้านกุดยางเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก เป็นหมู่บ้านที่กำลังพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 200 หลังคาเรือน ตั้งมาแล้ว 76 ปี มีโบราณสถานที่สำคัญคือ ปรางค์กู่ หรือ ( กู่แดง ) การตั้งโรงเรียนเดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดยาง ไปเข้าโรงเรียนตลาดแร้ง บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1 ซึ่งห่างจากบ้านกุดยางประมาณ 1 กิโลเมตร ประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจึงขอตั้งโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2520 และทางราชการได้อนุญาตตั้งโรงเรียน เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2520 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง หลังจากสร้างเสร็จแล้ว นายปริญญา ศุภรเศรณี นายอำเภอบ้านเขว้า สั่งให้นายแพง พิไลวงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนบ้านกุดยางโดยนายวิชาญ ดนตรี หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า มาเป็นประธานเปิดอาคาร และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านกุดยาง” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมสามัญศึกษา กระทรวงมหาดไทย

ต่อมานายประยูร สินธุพันธ์ประทุม ได้ย้ายมาตำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายแพง พิไลวงศ์ และขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปี 2546 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 เมษายน 2547 ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 นายสิทธิชัย จินชัย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง และรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนบ้านกุดยาง สาขาบ้านตาด (ยุบแล้ว) ปัจจุบัน นายบันจง ขำชัยภูมิ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน