ผ้าป่าสามัคคี อำเภอบ้านเขว้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

คณะครูโรงเรียนบ้านกุดยางร่วมงานผ้าป่าสามัคคี อำเภอบ้านเขว้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม