กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา


กิจกรรมรณรงค์แก้ไข ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย


วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562


ผ้าป่าสามัคคี อำเภอบ้านเขว้าณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม


โรงเรียนบ้านกุดยาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตลาดแร้งเกมส์ ปี 2562


กิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก